Vedtægter for bridgeklubben ”Lilleslem” 5610 Assens

 

§1     Klubbens formål er at samle interesserede bridgespillere til regelmæssige spilleaftener for gennem træning og turneringsspil at dygtiggøre medlemmerne og fremme kendskabet til bridgespillet i en hyggelig og afslappet atmosfære.

§2     Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer, turneringsleder, regnskabsfører m.m. Klubben tegnes af kasserer eller formand.
I ulige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. I lige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer.
Der vælges også 2 bestyrelsessuppleanter for 2-årige perioder. Disse er skiftevis på valg hvert andet år.

§3     Bestyrelsen nedsætter et spilleudvalg, der tilrettelægger og leder turneringen. I dette spilleudvalg skal der være mindst 1 bestyrelsesmedlem.

§4     Klubbens regnskabsår er fra 16. marts til 15. marts det følgende år. Klubbens regnskab revideres af revisoren, der vælges hvert år.

§5     Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på klubbens sidste spilleaften i sæsonen.
Dagsordenen skal indeholde følgende:

1.       Valg af dirigent

2.       Formandens beretning

3.       Aflæggelse af årsregnskab

4.       Indkomne forslag

5.       Valg af bestyrelsesmedlemmer

6.       Valg af bestyrelsessuppleant(er)

7.       Valg af revisor

8.       Eventuelt

Der indkaldes til generalforsamling med mindst 14 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt 1/3 af medlemmerne ønsker dette, eller såfremt bestyrelsen har noget ekstra på hjerte vedrørende klubben.

§6     Opløsning af klubben kan kun finde sted på en ekstraordinær generalforsamling, hvor indkaldelsen alene omhandler dette punkt på dagsordenen. En opløsning kan kun vedtages, hvis 2/3 af klubbens samlede medlemstal stemmer herfor. Klubbens midler og eventuelle formue overdrages da til en eller flere eksisterende bridgeklub(ber) eller til sociale formål. Den opløsende generalforsamling bestemmer, hvem midlerne skal overdrages til.

§7     Kontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen og opkræves den første spilleaften i september.

§8     Bestyrelsen skal indbyrdes behandle optagelsen af nye medlemmer. Indmeldelse i klubben er økonomisk bindende for hele sæsonen. Dog kan bestyrelsen tillade udmeldelse efter ½ sæson, når omstændighederne taler herfor.

§9     Klubbens medlemmer har mødepligt, men såfremt man er forhindret i at give møde, har man pligt til selv at skaffe substitut samt at betale sædvanlig servering i pausen for substitutten.

§10 Der må ikke ryges i spillelokalet.

§11 Andet kortspil end bridge er ikke tilladt i klubben. Der må ej heller spilles om penge i klubben.

§12 God etikette før og efter samt under spillet forventes af medlemmerne. Enhver spiller bør ved sin optræden tilstræbe, at alle får den størst mulige glæde ved at spille bridge og ved klubbens samhørighed i øvrigt. Det kan nævnes, at det er uetisk at irettesætte eller belære såvel makker som modspiller under og efter spillet. Det samme gælder mishagsytringer, der tilkendegiver tilfredshed eller utilfredshed med en melding, et udspil eller et spillet kort.

Disse vedtægter er ændret til ovennævnte ordlyd på den ekstraordinære generalforsamling den 13. december 2007.

Disse vedtægter er ændret til ovennævnte ordlyd på den ordinære generalforsamling den 6. april 2017

 

.

Disse vedtægter er ændret til ovennævnte ordlyd på den ekstraordinære generalforsamling den 6. december 2018.